22 กันยายน 2563

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      เขตพื้นที่บริการด้านการศึกษา

เขตพื้นที่ด้านการศึกษา โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


จำนวนนักเรียนอำเภอต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่
ปีการศึกษา 2560

ชั้น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งหมด
(คน)
อำเภอ อำเภอ
บ้านไผ่ มัญจาคีรี บ้านแฮด โนนศิลา ชนบท เปือยน้อย แวงใหญ่ หนองสองห้อง รวม กุดรัง บรบือ นาเชือก รวม
เตรียมอนุบาล 16 - 1 2 4 - 1 - 24 - - - - 24
อนุบาล 1/1 20 1 1 2 4 - - - 28 1 - - 1 29
อนุบาล 1/2 22 1 1 1 1 2 - - 28 2 - - 2 30
อนุบาล 1/3 21 - 1 2 2 5 - - 31 - - - - 31
อนุบาล 2/1 19 1 2 2 3 2 - - 29 2 - - 2 31
อนุบาล 2/2 19 1 4 3 1 1 - 1 29 - - - - 29
อนุบาล 2/3 18 - 2 3 2 2 - - 27 2 - - 2 29
อนุบาล 2/4 17 - - - 3 - - - 20 1 - - 1 21
อนุบาล 3/1 21 1 - 2 1 2 1 - 28 1 - - 1 29
อนุบาล 3/2 19 1 4 - 1 - - 1 26 3 - - 3 29
อนุบาล 3/3 20 - 4 1 1 - - - 26 3 - - 3 29
อนุบาล 3/4 17 1 3 1 3 - - - 25 2 - - 2 27
รวม 229 7 23 19 26 14 2 2 321 17 - - 17 338

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560