31 ตุลาคม 2563

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      เปิดรับสมัครนักเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560


เกณฑ์การรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เตรียมอนุบาล อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3
17 พ.ค. 2557 (2 ปี 11 เดือน)
17 พ.ค. 2556 (3 ปี 11 เดือน)
17 พ.ค. 2555 (4 ปี 11 เดือน)
17 พ.ค. 2554 (5 ปี 11 เดือน)
มิ.ย. 2557 (2 ปี 11 เดือน)
มิ.ย. 2556 (3 ปี 11 เดือน)
มิ.ย. 2555 (4 ปี 11 เดือน)
มิ.ย. 2554 (5 ปี 11 เดือน)
ก.ค. 2557 (2 ปี 10 เดือน)
ก.ค. 2556 (3 ปี 10 เดือน)
ก.ค. 2555 (4 ปี 10 เดือน)
ก.ค. 2554 (5 ปี 10 เดือน)
ส.ค. 2557 (2 ปี 9 เดือน)
ส.ค. 2556 (3 ปี 9 เดือน)
ส.ค. 2555 (4 ปี 9 เดือน)
ส.ค. 2554 (5 ปี 9 เดือน)
ก.ย. 2557 (2 ปี 8 เดือน)
ก.ย. 2556 (3 ปี 8 เดือน)
ก.ย. 2555 (4 ปี 8 เดือน)
ก.ย. 2554 (5 ปี 8 เดือน)
ต.ค. 2557 (2 ปี 7 เดือน)
ต.ค. 2556 (3 ปี 7 เดือน)
ต.ค. 2555 (4 ปี 7 เดือน)
ต.ค. 2554 (5 ปี 7 เดือน)
พ.ย. 2557 (2 ปี 6 เดือน)
พ.ย. 2556 (3 ปี 6 เดือน)
พ.ย. 2555 (4 ปี 6 เดือน)
พ.ย. 2554 (5 ปี 6 เดือน)
ธ.ค. 2557 (2 ปี 5 เดือน)
ธ.ค. 2556 (3 ปี 5 เดือน)
ธ.ค. 2555 (4 ปี 5 เดือน)
ธ.ค. 2554 (5 ปี 5 เดือน)
ม.ค. 2558 (2 ปี 4 เดือน)
ม.ค. 2557 (3 ปี 4 เดือน)
ม.ค. 2556 (4 ปี 4 เดือน)
ม.ค. 2555 (5 ปี 4 เดือน)
ก.พ. 2558 (2 ปี 3 เดือน)
ก.พ. 2557 (3 ปี 3 เดือน)
ก.พ. 2556 (4 ปี 3 เดือน)
ก.พ. 2555 (5 ปี 3 เดือน)
มี.ค. 2558 (2 ปี 2 เดือน)
มี.ค. 2557 (3 ปี 2 เดือน)
มี.ค. 2556 (4 ปี 2 เดือน)
มี.ค. 2555 (5 ปี 2 เดือน)
เม.ย. 2558 (2 ปี 1 เดือน)
เม.ย. 2557 (3 ปี 1 เดือน)
เม.ย. 2556 (4 ปี 1 เดือน)
เม.ย. 2555 (5 ปี 1 เดือน)
16 พ.ค. 2558 (2 ปี)
16 พ.ค. 2557 (3 ปี)
16 พ.ค. 2556 (4 ปี)
16 พ.ค. 2555 (5 ปี)

ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เตรียมอนุบาล
หมวด
รายการ
การชำระเงิน
จำนวนเงิน
ก.
 ค่าสมัครและเอกสารการสมัคร
เมื่อสมัครเรียน
50
 ค่าบัตรประจำตัวผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมซองแขวนบัตร
เมื่อสมัครเรียน
300
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
ตลอดปีการศึกษา
200
ข.
 ค่าธรรมเนียมการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
12,500
ภาคเรียนที่ 2
10,000
ค.
 Summer (เรียนเต็มวัน) พร้อมอุปกรณ์การเรียน นมกล่อง อาหารว่างและอาหารกลางวัน
เมษายน 2558
2,500
ง.
 กระเป๋านักเรียน
-
230
 ที่นอนใยสังเคราะห์
-
250
 เสื้อพละ หมวก
-
200
 กางเกงพละ
-
100
 เสื้อกันเปื้อนตัวละ 130 บาท 2 ตัว
-
260
 เสื้อเหลืองดอกคูณ 
-
130

อนุบาลปีที่ 1 - 3
หมวด
รายการ
การชำระเงิน
จำนวนเงิน
ก.
 ค่าสมัครและเอกสารการสมัคร
เมื่อสมัครเรียน
50
 ค่าบัตรประจำตัวผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมซองแขวนบัตร
เมื่อสมัครเรียน
300
 ค่าประกันอุบัติเหตุ
ตลอดปีการศึกษา
200
 ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว ค่าซักฟอก ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ฯลฯ ตลอดปี
ตลอดปีการศึกษา
1,350
 ใบงานและแฟ้มสะสมผลงาน
ภาคเรียนละ
150
ข.
 ค่าธรรมเนียมการเรียน
ภาคเรียนละ
  - เบิกไม่ได้
2,400
  - เบิกได้
2,700
 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
ภาคเรียนละ
3,000
 ค่าคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนละ
500
 ค่าเรียนดนตรี
ภาคเรียนละ
800
 ค่าเสริมทักษะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนละ
1,200
 ค่าห้องปรับอากาศห้องนอน
ภาคเรียนละ
600
ค.
 Summer (เรียนเต็มวัน) พร้อมอุปกรณ์การเรียน นมกล่อง อาหารว่างและอาหารกลางวัน
เมษายน 2558
2,500
ง.
 กระเป๋านักเรียน
-
230
 ที่นอนใยสังเคราะห์
-
250
 เสื้อพละ หมวก
-
200
 กางเกงพละ
-
100
 เสื้อกันเปื้อนตัวละ 130 บาท 2 ตัว
-
260
 เสื้อเหลืองดอกคูณ เบอร์ 4,5,6 ราคา 100 บาท  เบอร์ 1,2,3 ราคา 130 บาท
-
130